شکستگی ها

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شکستگی ترقوه ازعوارض شایع ، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب زایمان های طبیعی است.

شیوع آن 3 تا 18 مورد در1000 تولد زنده بوده وتاکنون هیچگونه ریسک فاکتورخاصی برای جلوگیری ازآن شناسائی نشده است.

Depressed skull fracture2 FracturedHumerus Neonatal clavicle fracture

شکستگی جمجمه نوزاد

شکستگی استخوان بازو[هومروس] شکستگی استخوان ترقوه [کلاویکول]

 

شکستگی هومروس شایع نبوده ، ولی اغلب ناشی ازسخت بودن خروج شانه در زایمان سفالیک و همچنین خروج مشکل بازوی باز شده در زایمان بریچ می باشد . شکستگی تقریباً در 70%موارد بدنبال زایمان های بی عارضه دیده شده است . شکستگی هومروس اغلب از نوع ترکه ای ، وگاهی بصورت شکستگی کامل همراه با لغزش استخوان ها روی هم می باشد .درصورت شک به شکستگی، در تمام نوزادان باید استخوان ترقوه و استخوان های دراز لمس شده و هرگونه کریپتاسیون یا بی نظمی نامعمول در استخوان ها باید با رادیوگرافی کنترل شود .

شکستگی های فمور(استخوان ران) معمولاً نادر وناشی اززایمان بریچ می باشد .

ماندیبول (استخوان فک تحتانی ) نیزدچارشکستگی می شود.در مطالعه نزدیک به2 میلیون زایمان در فرانسه طی سال های 1990 تا 2000 ، میزان شکستگی جمجمه را 7/3 مورد در 000/100 تولد گزارش کرده اند . حدود 75 درصد موارد ناشی از زایمان ابزاری و بقیه ناشی از زایمان خود بخودی یا سزارین بودند . انقباض شدید زایمان ، اتساع کامل سرویکس وتوقف نزول سرباعث می شود تا سرجنین شدیداً درون لگن گیرنموده و تحت فشارقرارگیرد . شکستگی ممکن است ناشی از فشردگی جمجمه روی دماغه خاجی ، فشار رو به بالای دست کمک جراح از داخل واژن ، و یا ناشی از هل دادن رو به بالای سر از کانال زایمان طی سزارین باشد .