برده داری نوین آمریکا
بردگان نوین آمریکا
زایمان پس ازپیوندرحم
حاملگی پس ازپیوندرحم
داستان سه نسل
داستان سه نسل
پیوندسر
اولین اقدام برای پیوندسر

پرستارمهربان

قهرمان ملی آلمان یک قاتل است.

نشانه های سرطان
باعلامت های سرطان آشناشویم
پیوندپوست
تغییرچهره واقعی
درمان گیاهی درد
درمان دردمفاصل باطب گیاهی
خلیج همیشه فارس
سخنگوی ملت درمیان اعراب
Arrow
Arrow
Slider

زایمان پس ازپیوندرحم

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در خبرهای پزشکی بین الملل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای نخستین باردرآمریکا،یک زن که بعلت مشکل مادرزادی فاقدرحم بود،دریک برنامه تحقیقاتی دربیمارستان بایلور دالاس آمریکا،پس ازپیوندرحم دارای فرزندگردید. زنانی که دربرنامه تحقیقاتی پیوندرحم دراین مرکزتحت درمان هستند،اصطلاحا دچارنازائی بافاکتورمطلقارحم [absolute uterine factor infertility (AUI ] هستند.بعبارتی رحم آن ها فاقد عملکردبوده ویااصولا وجودندارد.اکثراین زنان مبتلا به یک بیماری مشهوربه رکیتانسکی [Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH)] می باشند.این زنان بطورطبیعی هرگزباردارنخواهندشد.هرچندکه پیوندرحم می تواندبرای سایرزنان ،مثل زنانی که دچارسرطان بوده اند،نیزبکارگرفته شود.

پیوندرحم،یک روش جراحی کاملا پیجیده است وانجام آن به معنی اتمام عمل جراحی وشروع یک بارداری نرمال نیست.زیراهنوزنتوانسته اند رابطه ای بین رحم پیوندی وتخمدان زن گیرنده عضو ،برقرارکنند.

رحم این زن ،که نخواسته نام او گفته شود،توسط یک مادرجوان 36 ساله[تایلورسیلر،پرستاربیمارستان] اهداء گردید.تایلورسیلرخوددارای دوفرزند پسر4و6 ساله می باشد.تایلوردرگفتگوباخبرنگاران گفته است که اووهمسرش به این تصمیم رسیدند که دیگرنیازی به فرزندبیشترنداشته وبهتراست برای آنکه دیگران نیزلذت درآغوش گرفتن فرزند خودراحس کنند،رحم خودرااهداء نماید.

نوزادبدنیا آمده ازرحم پیوندی ،درآغوش مادر

جراح ارشدبیمارستان بایلور[Baylor University] دردالاس آمریکا،می گوید که گیرنده رحم پس ازپیوند باید تازمان شروع عادت ماهیانه [پریود] منتظربماند.شروع پریود، به معنی موفق بودن پیونداست که معمولا 4 هفته پس ازپیوندرخ می دهد.پس ازاین ،مادرباید تحت لقاح مصنوعی قرارگیرد[بعبارتی تخمک مادرواسپرم پدر،درمحیط آزمایشگاه گشنیده شوند].زیرا علیرغم پیوند،هیچگونه ارتباطی بین تخمدان مادرورحم پیوندی اووجودندارد.گروه جراحان بایلورمعتقدندکه قبل ازمتعارف شدن این نوع پیوند،باید مواردمتعددی تحت عمل پیوندقرارگیرند تا مشکلات وشیوه های مدیریت صحیح این نوع بیماران بخوبی شناخته شوند.

پاهای کوچولو،دردست های پدر:پیوندرحم می تواندپایانی برناامیدی بسیاری ازمادران وپدرانی باشد که درآرزوی فرزنددارشدن هستند.

دراین عمل ،بیمارتحت پیوندرحم ازجسد ویا فردزنده ،که عضو خودرااهداء نموده،قرارمی گیرد.دربیمارستان بایلورتاکنون 10 مورد پیوندرحم انجام شده که البته 3 موردآن موفق نبوده است.جراح ارشد تیم جراحی می گوید که گیرنده عضو باید بین 20 تا 35 سال ودهنده عضونیزبایدبین 30 تا60 سال باشد.پیوندرحم یک اقدام پرهزینه ،تا 500هزاردلارآمریکا،می باشدومتاسفانه همانندبسیاری ازسایرروش های درمان ناباروری ،تحت پوشش بیمه نمی باشد.

البته قبل ازآمریکا،پیوندرحم درکشورسوئدبه نتیجه رسیده وتاکنون دراین کشور 8 بیماردارای فرزند ،بدنبال پیوندرحم،شده اند.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.