جستجوی علائم و نشانه های بیماری ها

در . ارسال در منابع ومراجع

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برخی ازسایت ها به شماکمک می کنندکه با چندکلیک برعلائم ونشانه های بیماری ویا کلیک برتصویر،بتوانید محدوه تشخیص های خودراکوچک نموده وسریعتربه شناسائی بیماری خودبرسید.

  Medicinenet

دراین وب سایت ،شما می توانیدبرای خودیا سایرین وبراساس جنسیت وسن بیمار،به تشخیص بیماری خودبرسید.

Mayoclinic

دراین سایت،ابتداباید یک علامت یانشانه بیماری راانتخاب کرده وسپس به تشخیص های مختلف آن برسید.

webmd

بخشی ازوب سایت وبمد که فهرست کاملی ازعلائم ونشانه های بیماری ها رابرحسب سن و جنس ارائه داده است.

Isabelhealthcare

دراین سایت شما می توانید براساس سن بیمارونوع تشخیصی که می شناسید ویا براساس گروه سنی ،جنسیت بیماروسپس انتخاب محل سکونت ودرج برخی ازعلائم بیماری،به تشخیص بیماری خودبرسید.

Healthychildren

یک سایت خوب برای تشخیص افتراقی بیماری های کودکان، که به دوصورت براساس اجزاء بدن ویا علائم بیماری ها عمل می کند.

myhealth.alberta

بررسی علائم ونشانه های بیماری براساس اجزاء بدن بسته به جنسیت وسن وسال بیمار.کافی است روی اندام موردنظرکلیک کنید.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.