منابع ومراجع علوم پزشکی

در . ارسال در منابع ومراجع

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فهرست منابع ومراجع علوم پزشکی درایران مدلاین

irmed Logo

Addictions اعتیاد Mountain Medicine طب کوهستان
Adoption Medicine طب کفالت Museums and Exhibits موزه هاو نمایشگاه ها
Alternative طب جانشین Narrative Medicine طب شفاهی
Acupuncture and Chinese Medicine طب سوزنی و طب چینی Nephrology نفرولوژی
Anatomy آناتومی Neurology عصب شناسی
Ancient Medicine طب باستانی Neurosurgery جراحی اعصاب
Andrology آندرولوژی Nobel Prize جایزه نوبل
Anesthesiology هوشبری Nuclear Medicine طب هسته ای
Antipsychiatry ضد روانپزشکی Oaths, Prayers and Symbols سوگند، نیایش و نمایه ها
Audiology شنوایی سنجی Obstetrics and Gynecology مامایی و زنان
Aviation and Aerospace Medicine طب هوانوردی و هوافضا Occupational Medicine طب کار
Basic Sciences علوم پایه Occupational Therapy کاردرمانی
Bioethics اخلاق زیستی Oncology اونکولوژی(سرطان)
Biostatistics آمارحیاتی Online Resource منابع آنلاین
Bloodless Medicine طب بدون خونریزی Ophthalmology چشم پزشکی
Booksellers کتابفروشی ها Optometry بینائی سنجی
Cardiology بیماریهای قلب Organizations سازمانها
Chiropractic کایروپراکتیک Orthopedics ارتوپدی
Clinical Chemistry شیمی بالینی Osteopathy اوستئوپاتی
Clinical Trials آزمونهای بالینی Otolaryngology گوش، حلق، بینی
Clinical Virology ویروس شناسی بالینی Pain Management مدیریت درد
Comparative Medicine طب مقایسه ای Palliative Care درمان تسکینی
Conferences کنفرانسها Pathology آسیب شناسی
Cosmetic and Plastic Surgery جراحی زیبائی و پلاستیک Pediatrics طب اطفال
Cupping بادکش Performing Arts Medicine طب هنرهای اجرائی
Deadly Medicine طب قاتل Perfusion Technology فناوری تزریق
Dentistry دندانپزشکی Persian Medicine طب ایرانی
Dermatology بیماریهای پوست Persian Medical Database پایگاه های پزشکی ایران
Dictionaries فرهنگنامه ها Pharmacy داروسازی
Diseases and Conditions بیماریها و اختلالات Physiatry توان درمانی
Diving Medicine طب غواصی Physical Therapy فیزیوتراپی
Education آموزش Physician Assistant دستیارپزشک
Emergency Medicine طب فوریتی Job and Employment منابع کارواستخدام
Endocrinology غددداخلی Physiology فیزیولوژی
Environmental Medicine طب محیط Podiatry بیماریهای پا
Epidemiology همه گیرشناسی Prions پریون ها
Family Medicine طب خانواده Preventive Medicine طب پیشگیری
Gastroenterology دستگاه گوارش Procedures and Therapies روشها و درمانها
Genetic Counseling مشاوره ژنتیک Psychiatry & Psychology روانکاوی و روانشناسی
Geriatrics طب سالمندان Pulmonary and Critical Care مراقبتهای ریوی و بحرانی
Health بهداشت و تندرستی Radiology رادیولوژی
Health Psychology روانشناسی سلامت Radiosurgery رادیوجراحی
Hematology بیماریهای خون Research پژوهش
Herbal Medicine طب گیاهی Respiratory Therapy درمان تنفسی
Hijamat حجامت Rheumatology بیماریهای روماتیسمی
History تاریخ Rural Health بهداشت روستا
Medical Persons شخصیتهای پزشکی Senior Medicine طب سالمندان
Hospitals بیمارستانها Sexual Transmitted Disease بیماریهای انتقال یافته جنسی
Humor مزاح و سرگرمی Sleep Medicine طب خواب
Hyperbaric طب پرفشار Software نرم افزارهای طبی
Hydrotherapy آب درمانی Sonography سونوگرافی
Immunology ایمنی شناسی Speech Pathology آسیب شناسی گفتار
Infectious Diseases بیماریهای عفونی Sports Medicine طب ورزش
Informatics اطلاعات Surgery جراحی
Institutes موسسات Telemedicine طب راه دور
Internal Medicine طب داخلی Toxicology سم شناسی
Iranian Medicine طب ایرانی Traditional Medicine طب سنتی
Islamic Medicine طب اسلامی Translation Services خدمات ترجمه ای
Journals & Magazines نشریات ومجلات Transplantation and Donation پیوند و اهداء عضو
Kinesiology کینزولوژی Tropical Medicine طب حاره
Libraries کتابخانه ها Urology اورولوژی
Lymphology لنف شناسی Vascular Medicine طب عروقی
Medical Geography جغرافیای پزشکی Veterinary Medicine دامپزشکی
Medical Anthropology انسان شناسی پزشکی Virology ویروس شناسی
Medical Ethics اخلاق پزشکی Video ویدیوی پزشکی
Medical Humanities حقوق بشرپزشکی Weblnks وب لینک ها
Medical Imaging تصویرنگاری پزشکی  World Organizations سازمان های جهانی
Medical Transcription ترجمه پزشکی Wound زخم
Medical Virtual Reality واقعیت مجازی طبی
Microbiology میکروبشناسی  

 

 

 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.